FRÅGOR/SVAR

FRÅGOR/SVAR

Tidsperspektiv?


Kort svar:

3-5år

Långt svar:

Det är mycket som kan påverka tidsperspektivet. Ex. kan kommunens process för bygglov och detaljplan påverka tidsperspektivet. Engagemang samt ekonomisk faktor är en ytterligare aspekter som kan förlänga tidsperspektivet.

Kommer det att finnas bastu?


Kort svar:

Ja!

Var är projektet placerat?


Kort svar:

Kallbadet är placerat söder om den befintliga badplats vid Stenungsunds segelsällskap.

Långt svar:

Placering är vald utifrån flera samhällsaspekter och är den plats som stämmer bäst överens med dessa. 

Kommunen har i förststadiet till översiktsplanen olika tomtalternativ för ett kallbadhus. Några av är troligen bestämda utifrån gammalt förslag på kallbadhus. Staden har utvecklats sedan dess. Projektets placering är bl.a. vald utifrån önskan att projektet skall vara gränsöverskridande över kommuner & samhällsklasser, att platsen ska vara tillgänglig både via kollektivtrafik men också vara lättillgängligt för fotgängare samt möta det framtida Stenungsund som kommer växa söderut. En fördel är även att platsen är etablerad som badplats och hälsoaspekten med hälsostigen som är välanvänd. Den är placerad med bil- och cykelväg till Kungälv, Tjörn & Orust och närliggande kollektivtrafik från kommunerna. I antropologiska researchen var närheten till naturen en stort önskemål. Placeringen uppnår båda önskemålen.

Kommer nakenbad vara möjligt?


Kort svar:

Ja!

Långt svar:

Bad utan kläder kommer vara möjligt. Föreningen kommer undersöka efterfrågan och reglera bad, med och utan kläder, via tids- och dagsindelning. 

Hur utvecklas projektet?


Kort svar:

I en samverkan med kommuner, näringsliv och förening.

Långt svar:

Efter undersökning så har nybyggda kallbadhus skett i samverkan med kommun, näringsliv och en ideell förening, driven via invånarna. För att projektet ska vara genomförbart är det viktigt att alla känner att man vinner på det och drivs av samma önskan.

Kommunen vinner att intresset för kommunen ökar via turism och ökad inflyttning. Näringslivet vinner på att deras anställda får en ökad välbefinnande samt att de får publicitet och visar på att de är villiga att engagera sig i samhället de verkar i. Invånarna vinner en öppen och gränsöverskridande (generation, kommun och klass) facilitet som ökar fysisk och psykisk välbefinnande som alla har ekonomisk möjlighet att använda. En plats som både individer och grupper kan känna sig välkomna till. 

Alla tre vinner på att en mötesplats skapas med mjuka värden. Där ideer, samtal och kontakter kan etableras och skapas vilket utvecklar samhället och dess framtid socialt, ekonomiskt samt ekologiskt.

Vilka har blivit introducerade för projektet?


Kort svar:

Näringsliv, invånare och kommuner. 

Långt svar:

Under researchfasen vid framtagandet av förslaget har kontakt tagits med flera personer i alla tre sektorerna. Responsen har varit väldigt positiv och engagerande.

Vad kommer det att kosta?


Kort svar:

Liknande projekt har kostat mellan 9-13 miljoner SEK. (Ulricehamns kallbad & Bjerreds kallbad)

Långt svar:

Kostnaden påverkas av många olika aspekter som kommer visa sig längre fram i undersökningen av platsen. Exempel som påverkar: pålning, ev befintligt ålgräs mm.

Kvalitén av botten? 


Kort svar:

Platsen är känd till att ha en dyig botten. För att möta andra samhällsaspekter, nämnda ovan, är denna placering den som möter kriterierna bäst, trots kvalitén på bottnen.

Långt svar:

Det finns en lång diskussion ang. botten och vattenkvaliteten på platsen. Trots det är badplatsen bredvid etablerad och används idag, trots bristande kvalitet. Platsen är vald i relation till ett övervägande av andra samhällsaspekter vid utvecklingen av projektet. Se också svar på frågan: Var är projektet placerat?. Ett tillägg är även att det finns möjlighet till att utveckla designen i relation till denna fråga. 

Önskar hoppa i vattnet men projektet verkar ligga långt in?


Kort svar:

Vidare undersökningar kommer behöva göras för att få definitiva mått på havsbottnen. Projektet kommer regleras efter detta.

Långt svar:

Projektet kommer regleras efter hand som vidare undersökningar sker. Med tanke på hälsoaspekten så är projektet medvetet lagt så att man ej har möjlighet att hoppa i. Det avråds starkt att hoppa i efter bastu på vintern pga faran vid stora temperaturskillnader. Vidare kan projektet utveckla en brygga som når ut till djupare vatten så att kroppstemperaturen hinner regleras från bastun via bryggan ut till djupare vatten men vilket kommer ske i sista etappen.

Kommer det vara könsuppdelat?


Kort svar:

Ja.

Långt svar:

Uppdelning av kön och mix kommer ske efter tids- och dagsindelning samt efterfrågan. Visionen är att få till mer än en bastu samt kompletterande och separerade faciliteter för bad utan bastu. Detta skapar en möjlighet att kombinera och möta efterfrågan. 

Kommer det finnas kaffe?


Kort svar:

Ja.

Långt svar:

Det kommer finnas möjlighet att på ett eller annat sätt kunna brygga kaffe på plats.

Vem kommer sköta underhållet?


Kort svar:

Föreningen.

Långt svar:

Föreningen kommer vara den som har ansvar att underhåll- och reparationsplan finns. Två alternativ finns: 

Två alternativ finns: 

  • Att föreningens medlemmar tar på sig ansvar ang. städning, reparationer etc.
  • Att föreningen köper tjänsten alternativt blir sponsrade. 

Utöver det kommer arbetsdagar ske några gånger per år då medlemmar är inbjudna.

Vad kommer det att kosta att bada?


Kort svar:

Så att alla har möjligheten.

Långt svar:

Kostnaden kommer baseras så att underhåll- och reparationsbudget finnes. Det kommer finnas möjlighet att köpa både endagskort, tiogångskort och årskort.